Prayer Before an Election

Lord God, as the election approaches,
we seek to better understand the issues and concerns that confront our city/state/country,
and how the Gospel compels us to respond as faithful citizens in our community.
We ask for eyes that are free from blindness
so that we might see each other as brothers and sisters,
one and equal in dignity,
especially those who are victims of abuse and violence, deceit and poverty.
We ask for ears that will hear the cries of children unborn and those abandoned,
Men and women oppressed because of race or creed, religion or gender.
We ask for minds and hearts that are open to hearing the voice of leaders who will bring us closer to your Kingdom.

We pray for discernment
so that we may choose leaders who hear your Word,
live your love,
and keep in the ways of your truth
as they follow in the steps of Jesus and his Apostles
and guide us to your Kingdom of justice and peace.

We ask this in the name of your Son Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit.
Amen.

Prayer before an Election In Vietnamese

LỜI NGUYỆN TRƯỚC KỲ BẦU CỬ

Lạy Chúa, trong khi cuộc bầu cử sắp diễn ra, chúng con đang cố gắng tìm hiểu thêm về những vấn đề và những mối quan tâm mà thành phố/tiểu bang/đất nước của chúng con đang phải đối diện, đồng thời tìm hiểu qua Phúc Âm phương cách ứng xử như những người công dân trung thành.

Xin ban cho chúng con đôi mắt sáng suốt để nhận biết nhau là anh chị em, cùng hiệp nhất và bình đẳng trong nhân phẩm và nhất là những ai đã từng là nạn nhân của sự ngược đãi và bạo lực, sự dối trá và nghèo khổ.

Xin ban cho chúng con đôi tai để nghe những tiếng kêu khóc của những trẻ em không được chào đời và bị bỏ rơi, những đàn ông và phụ nữ bị đàn áp vì chủng tộc hay tín ngưỡng, vì tôn giáo hay giới tính.  Xin mở lòng và trí chúng con để chúng con biết lắng nghe tiếng nói của các vị lãnh đạo, những người sẽ mang chúng con đến gần với Nước Trời.

Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chọn ra những vị lãnh đạo biết nghe theo Lời Chúa, sống theo tình yêu Chúa, và biết gìn giữ những đường lối của sự thật trong khi họ tiến theo bước chân của Chúa Giêsu và các Tông đồ, ngõ hầu hướng dẫn chúng con tiến đến Vương quốc của công lý và hòa bình.

Chúng con cầu xin nhờ vào danh Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Amen.